Reklamační řád
Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží panem Tomáš Matějka IČO:
88332683, www.futonshop.cz, se sídlem Sadová 729, 67971 Lysice (dále jako „prodávající “).

1
Záruka za jakost
1.1
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
1.1.1
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti,
pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
1.1.2
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
věc tohoto druhu obvykle používá;
1.2
Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav
přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

2
Způsob uplatnění reklamace
2.1
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „
reklamace
“) musí být uplatněna v
souladu s tímto reklamačním řádem.
2.2
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho
provozovně v sídle prodávajícího.
2.3
Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v
příslušném záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená
osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
2.4
Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména
předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným
věrohodným způsobem.
2.5
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v
minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného
zboží.
2.6
Kupující uplatní reklamaci dodáním nebo doručením reklamovaného zboží na
adresu prodávajícího. Poté začíná běžet lhůta pro vyřízení reklamace.

3
Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
3.1
Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který
je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém
dokumentu.
3.2
Zaruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
3.3
Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro
podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.
3.4
Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je
na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud
kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
3.5
Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po
kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
3.6
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do
30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému
posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve
kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika
vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude
kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné
uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení
reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně
potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou
zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení
není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
3.7
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně
vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
3.8
V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění
práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
3.9
Není-li reklamace uznaná, nese účelně vynaložené náklady kupující v celé výši.

4
Výjimky z odpovědnosti za vady
4.1
Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
4.1.1
je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní
ceny;
4.1.2
je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním,
nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
4.1.3
vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo
vyplývá-li to z povahy věci;
4.1.4
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo
zboží v době převzetí zboží kupujícím;
4.1.5
mechanické poškození zboží;
4.1.6
vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče
o zboží;
4.1.7
provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
4.1.8
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,
vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo
výrobcem určeno;
4.1.9
poškození v důsledku vyšší moci;

5
Závěrečná ustanovení
5.1
Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající
informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je
notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným
na seznamu Evropské komise.
Účinnost
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2010.

      

Reklamce ve zkratce:

1. Vyplňte požadované údaje (průvodní dopis) pro rychlejší průběh reklamace:

- Jaký typ funu máte? Rozměr?
- Jak dlouho futon máte?
- Kdo na něm spi? Jak často?
- Zhruba kolik kilogramu má futon zatížení?
- Jaký mate podklad pod futonem?
- Kolikrát jste futon otáčeli, za týden, za měsíc?
- Vertikálně i horizontálně?
- Rolovali jste futon?
- Máte v místnosti vlhko?
- Jak se Vám na futonu spí?
- Požadujete výměnu zboží nebo opravu? Případně vrácení peněz?
- Popište prosím důvod Vaši nespojenosti s futonem, co je důvodem k reklamaci:

2. Důsledně zabalte reklamované zboží a spolu s průvodním dopisem a kopií faktury a zašlete na adresu:

Tomáš Matějka
Sadová 729
679 71 Lysice

3. Informujte prodávajícho o zaslání zboží na email:   info@futonshop.cz

4. Jakmile prodávající přemezme reklamované zboží, pošle Vám informaci o zahájení reklamce.

5. Reklamované zboží se prozkoumá, případně zašle do výroby pro hlubší rozbor.

6. Do 30 dní od zahájení reklamce Vám dojde vyjádření k reklamaci. Pokud bude reklamace uznaná, dojde k naplnění závazku z naší strany (výměna, oprava nebo vrácení částky za zboží) a současně proplatíme poštovné od Vás k nám za nejnižší možný běžný přepravní tarif na trhu v den poslání. Pokud nebude reklamace uznaná, částka za poslání zboží od Vás k nám a od nás k Vám bude na Váš účet.